Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Spolupráce a projekty

Výzva č.56

6.12.2015 | Eliška Bínová

Nejen třídní, ale i celoškolní výjezdy jsou důležitou součástí výchovně-vzdělávacího programu školy Mánesova – školy globální výchovy. Společná cesta a pobyt ve Velké Briatnii dály žákům a studentům prostor pro aplikaci učební látky a praktické poznávání prostředí s učební látkou související. Samozřejmostí byl také prostor pro praktické rozvíjení kompetencí žáků a jejich osobnostně sociální rozvoj. Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii přispěl především k naplnění cílů ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci ZŠ a studenti G měli možnost si ověřit v praxi svoje jazykové znalosti a komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Byli vystavení běžné, každodenní komunikaci při kontaktu s rodilými mluvčími a mohli použít slovní zásobu ze všech tematických okruhů.

Pobyt přispěl k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život a podpořil snahu školy o to, aby žáci samostatně vyhledávali nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině (kompetence k učení). Žáci si mohli vyzkoušet, jak řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, zvykli si nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem, naučili se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba (kompetence k řešení). Všichni žáci a studenti projevilí sve komunikativní kompetence: porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, schopnost zformulovat jednoduché myšlenky anglicky, rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce, využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu.

Během pobytu žáci a studenti prokázali zvládntí kompetencí sociálních a personálních: v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu, dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování, spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém  úkolu.

Prokazatelně byly naplněné i kompetence občanské, jako: získání představ o zvycích v anglicky mluvících zemích a jejích porovnání se zvyky našimi, schopnost srovnání ekologické a environmentální otázky týkající se Velké Britanie a České republiky.

V neposlední řadě byly naplněné i kompetence pracovní:

Schopnost samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem a schopnost využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí.

Organizace pobytu ze strany školy, kde členem pedagogického týmu byl rodilý mluvčí angličtiny, zajistila nepřerušenou kontinuitu kontaktu s jazykem i mimo dopolední vyučování a večerní setkání v hostitelských rodinách. Rodilý mluvčí – pedagog školy byl žákům a studentům k dispozici nepřetržitě po celý den, jeho cílem bylo doprovázet žáky v situacích běžného dne, sledovat a modelovat jejích jazykový projev, hovořit o jejich učení během jazykového kurzu. Cílem této strategie bylo zajistit pro všechny žáky a studenty maximální přínos ze vzdělávacího pobytu.

Hlavní pozitiva: pobyt byl velmi pestrý a dal žákům a studentům přehled jak o historii, tak o současném životě ve Velké Británii. Kulturní program, jazykový kurz a ubytování v rodinách, a spolu s tím spojena komunikace s rodilými mluvčími angličtiny byly žáky a studenty vnímány vesměs pozitivně a žáci a studenti vesměs prokázali potřebné kompetence.

 

Tento projekt dále umožnil  naší škole realizovat čtenářské dílny. Díky projektu jsme mohli zakoupit velké množství poutavých knih. Učitelé vypracovali pro žáky celou škálu metodik k rozvoji čtenářských dovedností a žáky tento způsob velmi zaujal a bavil. Metodiky budou naši učitelé využívat také v dalších letech.

obrázek
Logo

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru