Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do 1. třídy

Změna zápisu do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

16.3.2021 | Šárka Křížová

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás tímto informujeme o změnách souvisejících se zápisem dětí do 1. třídy Školy Můj Projekt Mánesova pro školní rok 2021/2022.

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022:

Ve školním roce 2021/2022 bude přijato k základnímu vzdělávání do 1. třídy maximálně 48 žáků. Do 1. třídy se zájmem rodičů o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání) maximálně 20 žáků, kteří v případě ukončení tohoto způsobu vzdělávání nastoupí do ZŠ v místě svého bydliště. 

Podmínky přijetí

 1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (termín splnění 1. – 30. 4. 2021)
 2. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání (termín splnění do 14. 5. 2021)

Kritéria přijetí

 1. Věk dítěte
 2. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace. Zjišťování souladu probíhá během celého školního roku. V souvislosti se zápisem do 30. 4. 2021.

Určení aktuální úrovně vývoje dítěte a zaměření jeho schopností

 1. Desatero pro rodiče dětí předškolního věk
 2. Bezplatná diagnostika dětí v rámci zápisu

 

Podmínky přijetí

1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

 • Žádost o přijetí naleznete v příloze pod článkem.

 • Termín podání žádosti: od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 (včetně).

 • Způsob doručení žádosti:

 • ​​do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 7eu9b4w);

 • e-mailem info@skolamanesova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email);

 • poštou na adresu Škola Můj Projekt Mánesova - gymnázium, ZŠ a MŠ s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01;

 • osobním podáním 10. 4. při diagnostice dítěte

 • v nejnutnějších případech po telefonické domluvě termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, telefonujte pondělí až čtvrtek v době od 7:30 do 13:00 hod.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany rodičů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Pokud jste již rozhodnuti odložit školní docházku Vašeho dítěte, vyplňte a zašlete též Žádost o odklad povinné školní docházky (naleznete v příloze pod článkem) spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa.

 • Pokud jste rozhodnuti žádat školu o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání), podejte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a současně požádejte o individuální vzdělávání prostřednictvím žádosti o povolení individuálního vzdělávání spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny.

2. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání 

Smlouvu Vám zašleme na e-mail uvedený v žádosti o přijetí nejpozději 3. 5. 2021.

Na základě splnění kritérií přijetí bude sestaven seznam dětí v pořadí, podle kterého budou přijímány do 1. třídy. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění druhé podmínky přijetí, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno v den podpisu smlouvy. 

Kritéria přijetí

1. Věk

Dítě dosáhne věku 6 let k 31. 8. 2021, pokud mu není povolen odklad; resp. 6 let do 30. 6. 2022, pokud splní zákonem stanovené podmínky.

2. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace na naší škole. 

Zjišťování souladu rodičů a školy realizujeme v průběhu celého školního roku. V souvislosti se zápisem končí 30. 4. 2021.

Informace o vzdělávací koncepci a způsobu její realizace získávají rodiče během celého školního roku na akcích školy. 

2.1 Rodičovská typologie, resp. Q sort analýza 

Rodiče dodají výsledek Rodičovské typologie nejpozději den před rozhovorem, pokud neabsolvovali Rodičovskou typologii, resp. Q-sort analýzu již v minulosti.

Přístup do online prostředí Rodičovské typologie získáte na info@skolamanesova.cz nebo Vám ho na základě podané žádosti o přijetí do tří dnů zašleme na e-mail uvedený v žádosti. 

Rodičovská typologie je on-line dotazník vycházející z výzkumu rodičovských potřeb směrem ke školám a nástroje Q-sort analýzy. Obsahuje skupinu výroků o škole, vzdělávání a výchově obecně. Rodiče i škola se k nim vyjadřují. To jim pomáhá hlouběji zmapovat jejich očekávání a preference při výběru školy. Vyhodnocené výsledky obou stran poukazují, nakolik jsou očekávání a postoje rodičů a školy v souladu či nesouladu.

2.2 Rozhovor s rodiči nad výsledky Rodičovské typologie, pokud již v minulosti rozhovor nad Rodičovskou typologií, resp. Q-sort analýzou neabsolvovali.

Na termínu rozhovoru se škola s rodiči domluví. 

Rodiče získali informace o vzdělávací koncepci Škola Můj Projekt a způsobu její realizace na naší škole ještě před rozhovorem. Tyto informace jsou pak spolu s výsledkem Rodičovské typologie podnětem k zamyšlení, společné diskusi, ujasnění si představ a očekávání a toho, zda budou, či mohou být v naší škole naplňovány. 

 

Určení aktuální úrovně vývoje dítěte a zaměření jeho schopností

1. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Najdete v příloze pod článkem. 

2. Bezplatná diagnostika dětí v rámci zápisu

Odborníci z Centra nadání zjišťují zaměření schopností dítěte, jeho silné a slabé stránky a v neposlední řadě posoudí pomocí standardizovaných testů i školní připravenost a případné nároky na specifické vzdělávací potřeby. 

V případě zájmu o následnou (již zpoplatněnou) konzultaci s výše zmíněnými odborníky nebo o písemný výstup z diagnostiky, zaškrtněte prosím příslušné kolonky v přihlášce na Centru nadání – cena je u nich uvedena.

Diagnostika bude uskutečněna 10. 4. 2021 v prostorách ŠMP Mánesova, na adrese Mánesova 1672, Sokolov za dodržení aktuálních epidemiologických opatření. 

Odkaz na přihlášku zde:

http://www.centrumnadani.cz/diagnostika/prihlaska.html?id_a=1130

Čas, který vám následně sdělí z Centra nadání je časem, kdy se máte k diagnostice dostavit. Dostavte se prosím minimálně o 10 minut dříve, aby se Vaše dítě stačilo aklimatizovat.

K diagnostice přineste vyplněný Dotazník – žádost o vyšetření dítěte (naleznete v příloze pod článkem) a pokud máte nějakou předešlou zprávu z PPP či SPC.

Těšíme se na spolupráci.

Tým Školy Můj Projekt Mánesova

 
obrázekDesatero rodiče dětí předškolního věku [297,59 kB]
obrázekŠkolné pro školní rok 2020/2021 [397,19 kB]
obrázekDotazník / žádost o vyšetření dítěte [25,74 kB]
obrázekŽádost o individuální vzdělávání [533,46 kB]
obrázekŽádost o odklad povinné školní docházky [743,25 kB]
obrázekPřijímací list [460,01 kB]
obrázekŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání [844,08 kB]

Nejnovější články

Změna zápisu do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás tímto informujeme o změně organizace a kritérií zápisů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.

Měsíční plány - březen 2021

Opět se vracíme k distanční výuce, nicméně pokračujeme v našem ročním plánu.

V březnu nás čeká téma jaro a vše, co s ním souvisí.