Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Gymnázium

Adventní projekt studentů gymnázia propojuje mladé se seniory

23.11.2021 |

„Vezmeš si korpus, dáš na něj nakrátko natrhané větvičky chvojí a omotáváš je přitom drátem…“ popisuje studentce 1. ročníku inovativního programu gymnázia Škola Můj Projekt Mánesova Josefině Vráblové vedoucí mateřské Školy Můj Projekt Mánesova Lucie Waloschková Niebauerová, jak udělat adventní věnec. Studentka ji při práci natáčí, aby mohla video použít jako tutorial pro své spolužáky, kteří samostatně studují doma každý pátek. Páteční distanční vzdělávání je součástí projektu, v němž si na dobrovolně zapojených školách ministerstvo školství ověřuje možnosti zařazení kombinovaného studia do běžného vzdělávání. V rámci vrstevnického učení bude příští týden ve čtvrtek Josefina se svými spolužáky předávat nabyté dovednosti žákům základní Školy Můj Projekt Mánesova. Druháčci už se svou třídní učitelkou Zuzanou Staňkovou začali včera vyrábět adventní ozdoby. Škola Můj Projekt Mánesova vytváří i výukou v projektech reálné příležitosti pro budování vzájemného respektu a pro spolupráci dětí všech věkových kategorií.

„V našem projektu jsme se zaměřili na seniory v Domově pokojného stáří. Advent je dobou pro setkávání, třeba i toho mezigeneračního. Proto jsme si pro seniory připravili společné aktivity a se spolužáky z gymnázia i základní školy pro ně vyrábíme adventní věnce a další ozdoby k dotvoření předvánoční atmosféry,“ vysvětluje studentka Ellen Fričová.

Toto ostrovské zařízení studenti navštívili v rámci předmětu Dobrovolnictví. „Z první návštěvy v domově seniorů byli studenti nadšeni a po týdnu vymysleli vlastní projekt, kdy společně s žáky základní školy vyrobí a vyzdobí adventní výzdobou Domov pokojného stáří v Ostrově nad Ohří. Je skvělé vidět, jak se generace krásně propojují, a dobrovolnictví dává studentům smysl. Pro klienty zařízení má taková výzdoba v rámci adventu nepředstavitelnou hodnotu,“ chválí nápad koordinátorka dobrovolníků Eliška Volfová z Regionálního dobrovolnického centra Instand, které je od loňského školního roku partnerem Školy Můj Projekt Mánesova – gymnázium, ZŠ a MŠ.

Aktuální studentský projekt určený taktéž seniorům vzešel z logického propojení dvou předmětů, které jsou součástí inovativního programu gymnázia ŠMP Mánesova: z Výuky v projektech a Dobrovolnictví.

A v čem spočívá inovativnost koncepce Škola Můj Projekt pro SŠ? Plně odpovídá požadavkům ministerstva školství na moderní vzdělávání pro 21. století, jak jeho podobu definuje ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

„Cílem této Strategie 2030+ je modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století… Vzhledem k významným změnám ve společnosti, způsobeným dynamickým rozvojem, je nutné tomuto vývoji přizpůsobit obsah, metody a formy vzdělávání a zároveň vytvořit ve vzdělávacích institucích prostředí, které bude pro všechny bezpečné, spravedlivé, podnětné a dostatečně náročné,“ píše se ve Strategii 2030+.

Příkladem naplnění trendů nastíněných Strategií 2030+ jsou i naše inovativní předměty Dobrovolnictví i Výuka v projektech.

„V předmětu Výuka v projektech pracují žáci s metodikou projektového řízení dle IPMA, využívanou v řadě firem a dalších institucí, přizpůsobenou potřebám vzdělávání studentům SŠ i žákům ZŠ. Kombinuje se v ní pedagogické pojetí výuky v projektech s nástroji projektového řízení. Při těchto projektech si žáci s podporou učitele osvojí reálné kroky, které mohou vést k řešení problémů v jejich okolí a dosáhnout změny. Projekt je v tomto pojetí brán především jako nástroj možného rozvoje každého žáka i jako cesta, jak může postupně rozvíjet svou odpovědnost za svět kolem sebe,“ vysvětluje účel předmětu Výuka v projektech Hana Velechovská, autorka metodického nástroje Moje projektové desky, který pomáhá žákům postupně samostatně zvládnout náročný proces řízení projektů.

„Předmět Dobrovolnictví prohlubuje pocit odpovědnosti studentů za sebe i své okolí, umožňuje studentům zlepšit jejich komunikační dovednosti, poznat své vlastní možnosti i hranice, zprostředkovává jim kompetence z praxe, které mohou využít, až se budou ucházet o práci či studium na vysoké škole. Zahraniční vysoké školy a z těch českých psychologické obory dnes považují dobrovolničení svých uchazečů o studium za samozřejmost,“ vypočítává přínos dobrovolnictví Markéta Adamcová, ředitelka školy a vyučující předmětu Dobrovolnictví.

Se zajištěním výuky předmětu pomáhá naší škole partnerská organizace INSTAND. „Studenti prošli školením pro dobrovolníky akreditovaným ministerstvem vnitra a v současné době společně navštěvujeme různá zařízení, kde se mohou setkat s dobrovolnickou činností. Zatím jsme navštívili Domov pokojného stáří v Ostrově a nemocnici. Čeká nás návštěva v Sokolíku a DC Mateřídouška a v prosinci bychom chtěli navštívit nějaké přijímající organizace, zaměřující se na děti ze sociálně slabého prostředí,“ popisuje náplň spolupráce v prvním pololetí Eliška Volfová z organizace INSTAND.

Ve druhém pololetí čeká na studenty praxe v některé z organizací. „Zařízení, která navštěvujeme, vybíráme s ohledem na to, aby byla nabídka co nejpestřejší. Umožňujeme jim seznámit se se zdravotnickými i sociálními službami, zprostředkováváme jim zkušenosti s prací se seniory i dětmi, s osobami se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Ukážeme jim ale i možnosti, jak dobrovolničit i v kulturní oblasti, například v knihovně,“ dodává Markéta Adamcová.

„V zařízeních, ve kterých jsme byli, se chovají k lidem, kterým pomáhají, velice hezky. Uvědomili jsme si, že nejde jen o to se o klienty postarat, ale poskytnout jim i nějaký kontakt a dát jim pocit, že stále patří do naší komunity,“ vrací se k nápadu, jak třídní projekt vznikl, studentka Josefina Vráblová.

Škola Můj Projekt Mánesova patří se svým předmětem Dobrovolnictví v našem regionu k průkopníkům. Inspirací při vytváření obsahu předmětu byl tak pro Markétu Adamcovou prestižní pražský PORG, s nímž navázala kontakt a sdílí si zkušenosti.

„Pokud by se takovýto předmět dostal do více středních škol, tak by to bylo nesmírně užitečné. Přestože jsem se studenty v kontaktu teprve od září, tak mohu říct, že takový předmět s propojenou praxí bude mít do budoucna pozitivní dopad nejen na studenty, ale i klienty, se kterými se rozhodnou trávit čas,“ je přesvědčená Eliška Volfová.

obrázek
návštěva v Domově pokojného stáří
obrázek
druháčci vyrábí adventní dárky pro seniory
obrázek
druháčci vyrábí adventní dárky pro seniory

Nejnovější články

Pořádáme pro tebe přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na našem inovativním gymnáziu pořádáme přijímačky nanečisto (v loňském školním roce se konaly 4. února 2022).

obrázek

Ukázali jsme seniorům, že nejsou sami

Jak na dobrovolničení? Jak změnit svět kolem sebe? S odpovědí na tyto dvě otázky nám od 1. září, kdy jsme nastoupili do pilotního ročního inovativní koncepce gymnázia Škola Můj Projekt, pomáhají dva nové předměty: Dobrovolnictví a Projekty. Po zážitku milého přijetí v Domově pokojného stáří v Ostrově, který jsme navštívili v rámci Dobrovolnictví, nás napadlo, jak oba předměty propojit. Připravili jsme „Advent pro seniory“.

obrázekobrázek

Adventní projekt studentů gymnázia propojuje mladé se seniory

Ve čtvrtek 25. listopadu se na Škole Můj Projekt Mánesova uskuteční společný workshop žáků 1. a 2. stupně se studenty našeho inovativního programu gymnázia. Protože studenti navštívili v rámci předmětu Dobrovolnictví Domov pokojného stáří v Ostrově, rozhodli se, že se za seniory vrátí a nikoli s prázdnou. Krom adventních věnců si pro ně na pátek 26. listopadu připravují i společné aktivity.

obrázekobrázek

Vedeme studenty k převzetí odpovědnosti za budoucnost Evropy

Rozhoduj o Evropě, Staň se na den tvůrcem evropské politiky, je společný projekt Evropské komise, Eurocenter, Europedirect a katedry politologie Masarykovy univerzity, který vede mladé lidi k porozumění nejdůležitějším výzvám dneška v celoevropských souvislostech.

obrázekobrázek

O parlamentarismu se učíme přímo v parlamentu

Jaké je to být poslancem či poslankyní? Jak hluboké jsou kořeny parlamentarismu v českých zemích? Nejen to jsme se dozvěděli při návštěvě poslanecké sněmovny.

obrázek