Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

29.8.2022 | Zuzana Staňková

Zápis do MŠ se koná v sobotu dne 13. května 2023 od 9 do 13 hod - rodiče s dětmi mohou přicházet kdykoliv v tomto čase. 

 

Kritéria přijetí

 1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
 2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 
 3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
 4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

 1. Podání žádosti a povinných příloh

1. 1. Žádost naleznete v příloze pod článkem. 

1. 2. Termín podání žádosti a povinných příloh: od 2. 5. 2023 do 16. 5. 2023 (včetně).

1. 3. Způsob doručení žádosti a povinných příloh: 

1. 3. 1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 7eu9b4w), 

1. 3. 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!); e-mail: info@skolamanesova.cz

1. 3. 3. poštou (Škola Můj Projekt – gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01)

1. 3. 4. osobní podání 

a) 13. 5. 2023 (v den zápisu do MŠ)

                   b) po telefonické domluvě termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

1. 4. Povinné přílohy k žádosti: 

1. 4. 1. Doložení řádného očkování dítěte – povinnost se netýká předškolních dětí

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. 

1. 4. 2. Doložení kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem.

 

 1. Zralost dítěte

Přijímáme děti zpravidla od 3 – 6 let.

Zápis 3 – 4 letých dětí do MŠ

Zápis proběhne pozorováním dítěte během nabízené aktivity v prostorách mateřské školy. Bude přítomno vedení školy, zřizovatel a učitelé naší MŠ, takže jsme připraveni jako tým zodpovědět Vám všechny případné dotazy. 

 

Zápis do skupiny předškoláků 

Zápis proběhne pozorováním dítěte během nabízené aktivity v prostorách mateřské školy. Bude přítomno vedení školy, zřizovatel a učitelé naší MŠ, takže jsme připraveni jako tým zodpovědět Vám všechny případné dotazy. 

 

 1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Termín splnění: do 16. 5. 2023 (včetně)

Ke zjištění souladu očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy absolvují rodiče osobní nebo online rozhovor se zástupcem školy a online Rodičovskou typologii, resp. Q-sort analýzu (dále jen Rodičovskou typologii), která pomůže zmapovat hlouběji jejich očekávání a preference při výběru školy (netýká se rodičů, kteří již v minulosti rozhovor a Rodičovskou typologii absolvovali). Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou také zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již Školu Mánesova navštěvuje.

Na základě podané žádosti nebo zájmu na info@skolamanesova.cz Vám bude přidělen přístup do online prostředí Rodičovské typologie a telefonicky si s vámi domluvíme termín rozhovoru. 

 

 1. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

Termín splnění: do 30. 5. 2023

Na základě splnění kritérií 1 - 3 bude sestaven seznam pořadí, podle kterého budou děti přijímány do MŠ. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění posledního kritéria, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno po podpisu smlouvy. 

 

Další informace

K samotnému zápisu si přineste svůj občanský průkaz.

Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, info@skolamanesova.cz.

 

Během zápisu do MŠ nabízíme rodičům diagnostiku předškolních dětí od Centra nadání. Pokud máte zájem, registrujte si svůj termín zde: http://www.centrumnadani.cz/diagnostika/prihlaska.html?id_a=1282.

 

obrázek
leták
obrázekPřihláška do MŠ - předškoláci [421,36 kB]
obrázekPřihláška do MŠ [421,26 kB]

Nejnovější články

O naší mateřské škole...

Od školního roku 2022/2023 se v naší Mateřské škole podařilo přiblížit se principům a prostředí Školy Můj Projekt, které uplatňujeme na Základní škole a Gymnáziu.

obrázekobrázek

Začátek školního roku ve školce... máme za sebou první měsíc

První měsíc nového školního roku se nesl ve znamení změn. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s novými učitelkami, dokonce i šatna a třída byla zcela jiná, než jak je děti znaly z předchozích let. A hlavně, nové dělení třídy do tzv. center aktivit a připraveného podnětného prostředí, které pro děti ukrývá spoustu překvapení. Jen dřevěné a veškeré přírodní materiály nás obklopují stále, snažíme se minimalizovat přítomnost plastů ve třídě a pracovat s reálnými předměty.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ se koná v sobotu dne 13. května 2023.

 

Kritéria přijetí

 1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
 2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 
 3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
 4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

obrázek

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.                 

Chceme, aby děti obklopovaly kvalitní věci

Děkujeme za porcelánové hrníčky a talířky pro děti z naší MŠ, které jsme dostali jako sponzorský dar od porcelánky G. Benedikt.
obrázek